Wat is FCIC?

Doel

Een opname op een intensive care (IC) is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én voor diens naasten, vaak tot jaren later. De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) heeft tot doel de kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt, zijn familie en naasten te delen en te verspreiden. FCIC beoogt daarmee de impact van een intensive care behandeling in al zijn facetten te beperken.

FCIC betrekt daarbij nadrukkelijk het perspectief van de patiënt en diens naasten vanuit de overtuiging dat dit perspectief onlosmakelijk verbonden is met de medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van intensieve zorg.

Gevolgen IC opname

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de gevolgen van een IC-opname voor patiënten op lichamelijk, cognitief en mentaal vlak groot kunnen zijn, met daardoor een verlies aan kwaliteit van leven. De stressvolle IC-periode kan ook voor naasten mentaal nadelig uitwerken. Al deze gevolgen zijn samengevat in het Post Intensive Care Syndroom (PICS en PICS-F).

In toenemende mate ontwikkelen ziekenhuizen beleid om deze gevolgen te beperken en om de patiënt en de familie tijdens en na de IC-opname zo goed mogelijk tot steun te zijn.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Aandacht voor de psychosociale impact voor de patiënt en naasten tijdens de IC-opname.
 • Revalidatietrajecten van IC tot ver na ontslag.
 • Informatie over PICS en PICS-F op de verschillende overdrachtsmomenten
 • Kinderen van patiënten op de IC, hoe hiermee om te gaan?
 • Lotgenotencontact door IC-terugkomdagen.                                                                           

Werkgroepen en Platform

IC-professionals, wetenschappers en ex-IC-patiënten zoeken steeds vaker samenwerking om hun kennis en (patiënt-) ervaring in te zetten om de (psychosociale) uitkomst van een IC-behandeling te verbeteren.

Om deze reden heeft Stichting FCIC drie werkgroepen opgericht:

 1. Nazorg: overgang van IC naar afdeling en na ontslag uit het ziekenhuis
 2. Kinderen van patiënten op de IC
 3. Patienten Organisatie 

Op deze website vindt u informatie over FCIC, de werkgroepen, voorlichtingsmateriaal, verwijzingen naar literatuur, protocollen en tool kits.

Hier wordt u ook een platform geboden om uw kennis, ervaringen, beleid en ideeën te delen. 

Wij nodigen u uit om vanuit uw eigen perspectief actief uw bijdrage aan dit platform te leveren. Forum 

Met ingang van januari 2017 heeft de FCIC de projectgroep ' Transitie" in het leven geroepen en daarvoor de volgende opdracht vastgelegd:

De transitieopdracht omvat de coördinatie en onderlinge afstemming van lopende opdrachten en activiteiten t.a.v. thema’s die voor de toekomst en de nieuwe organisatie van de FCIC van belang zijn. Dit betreft de interne en externe communicatie en de patiëntenorganisatie.
Hiernaast zal de projectgroep na consultering van actieve leden, adviseren over de meest efficiënte nieuwe organisatievorm van de FCIC en de hiervoor benodigde (en beschikbare) rollen, taken en structuren en talenten. Een praktische richtlijn voor de interne communicatie is ook gewenst.
 Dit projectteam bemoeit zich niet met de inhoud als het gaat over het beleid, externe communicatie, financiering en patiëntenorganisatie en de taken van bestaande (werk)groepen.
 Dit project loopt vermoedelijk tot medio 2018.

De FCIC gaat naast de al bestaande activiteiten ook een pijler 'patiënten organisatie' inrichten binnen de FCIC. Uiteraard zoals u van de FCIC gewend bent samen met ex-IC patiënten en naasten als ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers. De patientenorganisatie is in ontwikkeling en heeft de naam ' IC-Connect 'gekregen in juli 2017 De Subsidie aanvraag is ingediend. 

Onderzoek

Er is veel onderzoek nodig naar de gevolgen van een IC-opname voor patiënten en naasten. FCIC-leden dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek dat gerelateerd is met het doel van de stichting.

Sponsoren

Stichting FCIC heeft geen winstoogmerk. Zonder financiën kunnen wij onze idealen echter niet verwezenlijken. Wij zoeken daarom sponsoren en bieden op onze website advertentieruimte voor IC-gerelateerde bedrijven en organisaties.

Giften en donaties zijn altijd welkom.Sponsoring 

Stichting FCIC

Stichting FCIC heeft haar organisatie als volgt ingericht:

 • Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden.
 • De kerngroep bestaat uit 13 leden.
 • Er zijn drie werkgroepen onder leiding van kerngroep leden.
 • Leden van de Expertgroep hebben expertise over de verschillende aspecten van intensive care (na-)zorg, van PICS en PICS-F.
 • Ambassadeurs dragen het doel van de FCIC uit en leveren input vanuit hun werkgebied of als ervaringsdeskundige.

In al deze verschillende groepen zijn IC-professionals, wetenschappers, ex-IC-patiënten en hun naasten vertegenwoordigd.

FCIC verspreidt haar visie en kennis via deze website , door deelname aan symposia en congressen en door artikelen in verpleegkundige en medische vaktijdschriften. En via internationale uitwisseling in de linkedin groep Family Centered Intensive Care

Contact

Website: www.fcic.nl

Email: info@fcic.nl

Postadres: Vrijdomweg 10, 4382BB Vlissingen

Bankrekening: NL34 RABO 0302527699 

RSIN nummer 854862158

Informatie folder over de Stichting Family and Patient Centered Intensive Care 2131-19_OC_-_Folder_FCIC_gewijzigde_versie_3-1-2.pdf 

Linkedin groep Family Centered Intensive Care: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4777563

Partner websiteswww.opeenicliggen.nl , www.venticare.nl en www.nvic.nl

Stichting FCIC staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62549278 en heeft de AMBI status verkregen